Handels- og leveringsbetingelser for InvaTrade ApS

1. GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer med mindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for os, med mindre vi har givet vort skriftlige samtykke.

2. TILBUD
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuds dato og afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. merværdiafgift og eventuelle andre afgifter.

3. ORDRE
Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lockout, krig og krigsførelse samt anden force majeure. Køb er endeligt, når InvaTrade ApS har bekræftet ordren enten ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura. Vi forbeholder os ret til at ændre en i ordrebekræftelsen afgiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og/eller prisændringer fra vor leverandør samt forhøjelse af gældende arbejdslønninger, materialeomkostninger o. lign., ligesom der tages forbehold for ændringer i handelsbetingelser. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.
Alle ordre under 750 kr. vil blive pålagt ekspeditions gebyr på 150 kr.

4. LEVERING, FORSENDELSE
Levering sker ab vor adresse. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse vælges transportmiddel efter vort skøn. Er varen beskadiget ved levering, skal dette dokumenteres med foto før udpakning af varen. Dette skal bruges til evt. reklamation.
ALLE PRISER I KATALOGET ER EXCL. MOMS, PALLE, EMBALERING & FRAGT

5. BETALING
Alle varer betales 14 dage netto. Efter forfaldstidspunktet fremsendes 2 rykkere, ved overskridelse af evt. rykkere overgives sagen til retslig inkasso. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt.

6. REKLAMATIONER
Reklamationer der ikke falder ind under vores garantiforpligtelser, må ske inden 8 dage efter modtagelsen. Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale, og kun til fakturapris minus et gebyr på 15 % af fakturabeløbet og leveret vor adresse fragtfrit. Specielt fremstillede eller rekvirerede varer tages ikke retur. Returvaren skal være ledsaget af en følgeseddel, der refererer til den indgåede aftale, ligesom fakturanummer og dato, alternativt vort følgeseddelsnummer og dato skal anføres. Returvaren skal også fremstå som et nyt, ubrugt produkt i evt. original indpakning, for at kunne godskrives.

7. GARANTI
Vor garantitid er gældende i et år efter varen er taget i brug – dog senest 15 måneder efter leveringen. Vi forpligter os til at afhjælpe mangler, som skyldes konstruktionsfejl, fremstillingsfejl eller materialefejl idet afhjælpning i så fald sker på sælgers regning. Garantien bortfalder, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse, naturlig slitage, uegnet smøremiddel, forkert valg af komponenter, overbelastning, forkert behandling eller anden årsag, som vi ingen indflydelse har på.
De med udbedringen eller erstatningsleveringen opståede transport- og forsikringsomkostninger herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc. – såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demonteringen og monteringen afholdes af køberen. Defekte varer returneres for kundens regning til vor adresse. For reparationsarbejder og erstatningsdele gælder ovennævnte bestemmelser om leveringstid og ansvar.

8. VOLDGIFTSKLAUSUL
Alle uoverensstemmelser, der hidrører fra aftale indgået ved godkendelse af vort tilbud eller modtagelse af vore ordrebekræftelser, skal endeligt afgøres ved voldgiftskendelse i henhold til loven om voldgiftsmænd.
En hver tvist afgøres ved dansk ret.